Header Ads

ຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີລັດຖະບານ ເລັ່ງແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດອື່ນໆ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມດັ່ງກ່າວຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຕົວກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງຕໍ່ການລົງທຶນໃນເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
ທ່ານ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່ານິຕິກຳດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ສະນັ້ນ; ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງດຳລັດ 443/ນຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາຄະນະຂພສຕື່ມ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນໃຫ້ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ.ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ, ສະມາຊິກສະປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງເຫັນວ່າມີລັກສະນະຄຸມເຄືອກັນຢູ່, ສິດ-ພາລະບົດບາດຍັງກ້າວກ່າຍກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ແຫຼ່ງລາຍຮັບມາຈາກໃສ? ບໍ່ສາມາດແຍກລະອຽດໄດ້, ການບໍລິການກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ທຸລະກິດປັດຈຸບັນການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຊ້າລົງ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງພາກລັດຕໍ່ພາກທຸລະກິດແມ່ນຍັງຄືເກົ່າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຂົ້າມາລາວຍັງໃຊ້ເວລາເຖິງ 50-60 ມື້. ນອກນີ້ ການກຳນົດພາລະບົດບາດຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດ ຖະກິດສະເພາະ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນ ເພາະວ່າຜູ້ຜະລິດໃນປັດຈຸບັນພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ສະມາຊິກສະພາປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ແນວທາງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນໄປກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຊອກຕະຫຼາດແມ່ນຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຢາກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ດີການຜະລິດຕ້ອງຕິດພັນກັບການແປຮູບໂດຍການລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.ຂໍ້ມູນ: ເພຈ Support Prime Minister
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.