Header Ads

ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍລວມມີສະຖຽນລະພາບດີ


ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໃນຖານະຫົວໜ້າລັດຖະບານ ທີ່ເຂົ້າມາບໍລິຫານປະເທດ ເປັນເວລາ 18 ເດືອນ ໄດ້ຖະແຫລງ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນປີ 2017 ໂດຍລວມມີສະຖຽນລະພາບດີ, ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດັບ 6,83% (ຫລຸດແຜນ 0,17),​ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໝົດປີ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 2.472 ໂດລາສະຫະລັດ; ການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ 6.546 ຄອບຄົວ, ລື່ນແຜນເກືອບ 1.000 ຄອບຄົວ.ລະບົບການເງິນ ແລະ ງົບປະມານໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພວມດໍາເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍມີການປັບປຸງຮອບດ້ານເປັນຕົ້ນ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ ຢ່າງເໝາະສົມ, ນໍາໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງມື ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ນໍາພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ, ເຊື່ອມໂຍງການຊໍາລະລາຍຈ່າຍ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ການຮົ່ວໄຫລ ດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ການລະເມີດວິໄນການເງິນ ມີທ່ວງທ່າຫລຸດລົງຢ່າງຊັດເຈນ; ລາຍຮັບງົບປະມານໝົດປີ ຄາດຄະເນຈະໄດ້ປະມານ 23.489 ຕື້ກີບເທົ່າ 98,1%; ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ 31.508 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 97,24%; ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ໃນການສົ່ງ ເສີມການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ງົບປະມານລັດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລຸດຜ່ອນ ການສິ້ນເປືອງງົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ ໃນພາກລາຍຈ່າຍລົງ ໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ.
ລະບົບເງິນຕາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ຮັກສາໄດ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 1-2%, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍລວມເໜັງຕີງພຽງເລັກໜ້ອຍ, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຢູ່ຕະຫລາດທົ່ວໄປ ແລະ ທາງການ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຕ່າງກັນປະມານ 1-2%; ພ້ອມກັນນີ້ ສາມາດຮັກສາຄັງສໍາຮອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ່ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,14 ເດືອນ (ແຜນການກໍານົດໄວ້ 5 ເດືອນ) ແລະ ຮັກສາປະລິມານເງິນ M2 ໃນລະດັບ 16,39% (ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ກໍຢູ່ໃນຂອບແຜນການ ທີ່ກໍານົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20%).
ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມລໍາດັບ ໂດຍສະເພາະພາຍຫລັງສະພາ ໄດ້ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນທ້າຍປີ 2016; ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂັ້ນສູນກາງ (ຄລທສ); ຄະນະດັ່ງກ່າວ ສາມາດພິຈາລະນາການສະເໜີກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ, ຄ່ອງຕົວ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ,​ ສ່ວນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍມີ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ (ຄລທຂ); ພ້ອມກັນນີ້, ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນຢູ່ລາວ, ພ້ອມທັງຟັງຄໍາຄິດເຫັນຕົວຈິງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ.

ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍລັດຖະບານ ໄດ້ມອບຄະນະຊີ້ນໍາການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ວິເຄາະວິໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ທີ່ຍັງອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຍັງຕໍ່າໃຫ້ເປັນລະບົບ. ຄະນະດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ດໍາເນີນງານຢ່າງຫ້າວຫັນ ໂດຍລົງເລິກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກໍາບັນຫາທີ່ເປັນຂອດອຸດຕັນ ແລະ ຖ່ວງດຶງການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດ ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາ SME ໄລຍະ 2016-2020 ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເປັນໃຈກາງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ປັບປຸງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເປັນກໍາລັງພັກດັນໃຫ້ ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.


ວຽກງານປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເຖິງວ່າໄດ້ດໍາເນີນໄປຊ້າ ແຕ່ກໍມີຄວາມຄືບໜ້າ, ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຫລາຍ; ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນໍາການປັບປຸງຢ່າງໃກ້ຊິດ, ທັງກວດກາ-ທັງຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການຖົມຂຸມຂອງລັດ ແລະ ສ້າງໃຫ້ບໍລິສັດເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍຕົນເອງ, ທັງເປັນກໍາລັງແຮງ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ.

ຜ່ານການບໍລິຫານປະເທດມາໄດ້ 1 ປີ 6 ເດືອນ ໂດຍສະເພາະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ຜ່ານມານັ້ນ, ລັດຖະບານ ເຫັນມີຫລາຍບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ ແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ຕາມມະຕິຕົກລົງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ ການເກັບລາຍຮັບ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ການລະດົມທຶນດຸ່ນດ່ຽງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຄາດໝາຍ; ການແກ້ໄຂໜີ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າແຜນ ແຕ່ລະປີຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຍ້ອນມີໜີ້ສະສົມຫລາຍ, ສ່ວນການແກ້ໄຂດ້ວຍ ຮູບແບບອ່ວາຍໜີ້ສາມແຈ ກໍຍັງປະຕິບັດໄດ້ຊັກຊ້າ; ການອັດສີດທຶນຈາກລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ແກ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອກະຕຸ້ນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ SME ກໍເຮັດໄດ້ຈໍາກັດ ຍ້ອນລະບົບທະນາຄານມີໜີ້ ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນຫລາຍ ຈຶ່ງຂາດສະພາບຄ່ອງ ຂອງການດໍາເນີນນະໂຍບາຍ ກະຕຸ້ນຈາກທະນາຄານຕ່າງໆ; ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຍັງດໍາເນີນໄປຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂ ແບບເປັນລະບົບໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕື່ມ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບ ໄລຍະຍາວ.


ເພື່ອບັນລຸແຜນພັດທະນາ 2018 ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໃນການ ບັນລຸຄາດໝາຍ ປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ຫັນເອົາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວກັບການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດ, ມີແຜນຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງ; ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຫັນການປະຕິບັດ ວິໄນແຜນການ, ວິໄນການເງິນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ເສດຖະກິດ ຕົກເຂົ້າສູ່ຄວາມສັບສົນ, ທັງສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດ ກ້າວສູ່ວິກິດບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານໃດ ຫລື ກໍລະນີໃດກໍຕາມ; ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບວຽກງານການເງິນ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແຂງແຮງໂດຍເລີ່ມແຕ່ການການປັບປຸງກົງຈັກ, ການຈັດຕັ້ງ, ປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຢ່າງແຂງແຮງກ່ວາເກົ່າ ທັງຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ, ໄປສູ່ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມມີຈັນຍາບັນຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ ໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ; ຈະປັບປຸງບັນດາດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ, ປັບປຸງກົງຈັກ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາໃຫ້ຮັດກຸມ ໂດຍການຫັນສູ່ການຄຸ້ມຄອງແບບລວມສູນ, ບໍ່ກະແຈກກະຈາຍ, ພ້ອມນີ້ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ມາດຕະການ ສະເພາະດ້ານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ 7 ມາດຕະການລວມ, 12 ມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.


ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດສັນລາຍຈ່າຍ ປີ 2018 ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ຍູ້ແຮງການລົງທຶນ ພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງໃຫ້ໄວຂື້ນ; ຈັດຕັ້ງນໍາໃຊ້ກົນໄກການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນະການລົງທຶນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຄື: ຄລທສ-ຄລທຂ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທີ່ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຮັດໃຫ້ໂຕຊີ້ວັດທາງດ້ານ ຄວາມສະດວກໃນການ ທໍາທຸລະກິດຢູ່ລາວມີການຈັດລະດັບດີຂຶ້ນ ຢ່າງຊັດເຈນໃນ ປີ 2018; ສົ່ງເສີມ SME ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໃຫ້ຕິດພັນກັບ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຍູ້ແຮງວຽກງານແກ້ໄຂແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,​ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີສິນຄ້າ ເຂົ້າປ້ອນຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ເໝາະສົມ; ລັດຖະບານຈະປັບປຸງ ແລະ ລະດົມທຶນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ສືບຕໍ່ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ກໍານົດໃນແຜນໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍພື້ນຖານ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບມີຜົນກໍາໄລ, ບໍ່ເກື້ອກູນ, ບໍ່ໃຫ້ລັດຖົມຂຸມຕໍ່ໄປອີກ. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ມາດຕະການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ.

ເນື້ອໃນຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ/ຂປລ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.