Header Ads

ຄລີບການອັບເດດກໍສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດແອັບເປີນ


ຄລີບການອັບເດດກໍສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດແອັບເປີນ (Apple Inc) ທີ່ ສ. ອາເມລິກາ ເຊິ່ງຈະເປັນສໍານັກງານໃໆ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,​ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (ສໍາລັບບໍລະສັດໄແທີ) ແລະ ບັນຈຸພະນັກງານໄດ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນ.​


No comments

Powered by Blogger.