Header Ads

ສະຫຼູບຜົນຄະແນນການໂຫວດຊຸດປະຈຳຊາດໃນການປະກວດ MGI 2017 ທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມໃນມື້ທີ 2ຜົນຄະແນນການໂຫວດຊຸດປະຈຳຊາດໃນມື້ທີ 2 ຂອງການໂຫວດຊຸດປະຈຳຊາດ Miss Grand International (MGI) 2017  ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍຮູບແບບການໂຫວດແມ່ນການນັບຄະແນນຈາກຍອດກົດ Like ແລະ ຍອດກົດ Share. ​ ສໍາລັບຍອດການກົດ Like  ແລະ  ກົດ Share ແມ່ນມີຄະແນນຕ່າງກັນ ເຊິ່ງການ SHARE ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ 3 ເທົ່າ ຫຼື ເທົ່າກັຍ 3 ຄະແນນ. 

1 LIKE   = 1 ຄະແນນ
1 SHARE = 3 ຄະແນນ

ອັນດັບທີ່ 1 

ອັນດັບທີ່ 2 

ອັນດັບທີ່ 3

ອັນດັບທີ່ 4 

ອັນດັບທີ່ 5 

ອັນດັບທີ່ 6 

ອັນດັບທີ່ 7 

ອັນດັບທີ່ 8 

ອັນດັບທີ່ 9 

ອັນດັບທີ່ 10 


© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________
No comments

Powered by Blogger.