Header Ads

ແຂວງໄຊຍະບູລີຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ2018-2025

ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຢູ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ໃນຍຸກປະຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຖືເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາ ທັງນີ້ຍ້ອນການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທາງທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ການຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນການສົ່ງອອກກັບທີ່ ພາໃຫ້ການສະສົມເງິນຕາ ແລະ ມີການໝູນວຽນເງິນຕາພາຍໃນປະເທດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ການກະຈາຍລາຍໄດ້ໄປສູ່ທ່ອງຖິ່ນ, ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຈາກການເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ໃນປີ 2000 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາແຂວງໄຊຍະບູລີ 7.446 ຄົນ ມີລາຍຮັບ 223.380 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນປີ 2015 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ຜ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 99.928 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນເປັນອັນດັບໃນແຕ່ລະປີ; ເຖິງປີ 2016 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ຜ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ 97.736 ຄົນ. 


ໃນທົ່ວແຂວງມີໜັກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 47 ແຫ່ງ ໄດ້ຜ່ານການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົນ ຄື: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 29 ແຫ່ງ, ວັດທະນນະທໍາ 12 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວ 7 ແຫ່ງ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ມີການລົງທຶນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ເຂົ້າໃນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 155 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນີ້ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 7 ບໍລິສັດ, ໂຮງແຮມ 7 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 167 ແຫ່ງ, ເຮືອນລິສອດ 7 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 57 ແຫ່ງ, ຮ້ານບັນເທິງ 19 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ 36 ແຫ່ງ. ຮອດປີ 2025 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫຼາຍກວ່າ 200.000 ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາໃຫ້ໄດ້ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີອັດຕາການພັກແຮມສະເລ່ຍ 4 ວັນຂື້ນໄປ, ຕັ້ງໜ້າຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸກລະກິດບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝ!ຍ, ສູ້ຊົນໃຫ້ມີເອກະສານ ແລະ ສິ່ງພິມໂຄສະນາກ່ຽວກັບການທ່ຽວທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຜ່ນພັບ, ປື້ມຄູ່ມື, ປົດສະເຕີ CD, DVD, TV Sport, ສາລະຄະດີ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທັງສາມາດລົງໂຄສະນາໃນສື່ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ຂໍ້ມູນ:ມີເດຍລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.