Header Ads

ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ສະບັບປັບປຸງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປັບປຸງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII.

ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປີ 2004 ທີ່ເວົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນການຕົກລົງ ອະນຸມັດໃຫ້ສັນຊາດລາວ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ, ໃຫ້ເສຍສັນຊາດ, ໃຫ້ປະສັນຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖອນສັນ ຊາດລາວຄືນ ແມ່ນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະ ທຳມະນູນສະບັບເລກທີ 63/ສພຊ, ລົງວັນທີ, 8 ທັນວາ 2015.

ດ້ານການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງເງື່ອນ ໄຂການໄດ້ສັນຊາດລາວຂອງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ, ປັບປຸງການຍື່ນ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັນຊາດ, ປັບປຸງການຕົກລົງກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ການຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ໂດຍໄດ້ ເພີ່ມໝວດເຂົ້າໃໝ່ຈຳນວນ 4 ໝວດຄື: ໝວດທີ 6 ຫາ ໝວດທີ 9 ເພື່ອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຕັກນິກຂອງການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ໂຄງປະກອບກົດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ ຮັບຮອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນ 11 ມາດຕາ ແຕ່ໂດຍລວມແມ່ນຍັງຮັກສາເນື້ອໃນເກົ່າ ແລະ ໄດ້ມີການເພີ່ມມາດຕາເຂົ້າໃໝ່ຈຳນວນ 23 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 3, 4, 5, 11, 12, 20, 33, 35 ຫາ 50 ສັງລວມແລ້ວກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວສະບັບປັບປຸງນີ້ປະກອບມີ 10 ໝວດ ແລະ 52 ມາດຕາ.


ຂໍ້ມູນ: ຂປລ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.