Header Ads

ລັດຕັ້ງເປົ້າ25 ບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນອາດບໍ່ສຳເລັດຖ້າຂາດການຮ່ວມມືທີ່ຕັ້ງໜ້າ
ການທີ່ລັດຖະບານຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າ ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ມີ 25 ບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນລາວອາດຈະບໍ່ບັນລຸຜົນຖ້າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຈິງຈັງຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນຂະແໜງການເງິນ ລວມທັງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ຄຄຊ ແລະ ບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຫຼື ບໍລິສັດພາຍໃນເຫັນທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດຈາກການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຮຸ້ນລາວ. 

ທ່ານ ສົມພົບ ສັກພັນພະນົມ ປະທານບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເອພີເອັມ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການມີບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະເທດມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ປະເທດໄທ ມີບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທພຽງ 600-700 ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ ລາຍຮັບເຂົ້າລັດຖະບານທີ່ມາຈາກບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກວມເອົາ 37 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກບໍລິສັດທັງໝົດທີ່ມີ 2-3 ລ້ານ ບໍລິສັດ ທີ່ມີໃນປະເທດໄທ.
ທ່ານ ສົມພົບ ກ່າວວ່າ ຖ້າບັນດາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທັງ 4 ແຫ່ງ ຊ່ວຍກັນ ແລະ ຄຄຊ ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພິຈາລະນາເຮັດຟາຍລິງ,ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ໜ່ວຍງານພາສີອາກອນຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນເກີດກົນໄກຕະຫຼາດທຶນໄດ້ດີຂຶ້ນ ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະສັກທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. 

ທ່ານ ສົມພົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງເອົາວຽກງານລະດົມບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດທຶນເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄຄຊ ຕ້ອງລົງພົບປະໃຫ້ຄຳປຶກສຶກບັນດາເອສເອັມອີ ຫຼື ສ້າງເວທີພົບປະກັນ ຜ່ານມາເວທີພົບປະຍັງບໍ່ທັນມີ ແຕ່ການມີເວທີນີ້ ຕ້ອງເກີດຈາກວາລະຂອງລັດຖະບານ ປະຈຸບັນກຳປູເຈຍເຮັດແລ້ວມີຮ້ອຍກວ່າບໍລິສັດ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງສ້າງໂຄງການ ລັດຖະບານອາດຈະຊີ້ນຳໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງສຳຫຼວດວ່າ 3 ຫຼື 5 ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຕົ້ນໆແມ່ນໃຜພາຍໃນແຂວງມີບໍລິສັດຫຍັງແດ່ ແລ້ວສົ່ງລາຍຊື່ໃຫ້ລັດຖະບານ ແລ້ວລະດົມໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ສູງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກວິເຄາະເບິ່ງວ່າ ການກະຕຸ້ນການລົງທຶນໃຫ້ເກີດການຊື້ຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ມັນກໍຂຶ້ນກັບການເລືອກເຝັ້ນບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນ ເພາະຖ້າມີລັດຖະວິສາຫະກິດດີໆເຂົ້າມາຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼາຍຂຶ້ນ ກອງທຶນຕ່າງປະເທດກໍເຂົ້າມາລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຫັນໄດ້ຈາກ ບໍລິສັດ ອີດີແອວເຈັນ (EDL GEN) ທີ່ມີລາດຊະບູລີໂຮນດິງມາຖືຮຸ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຕ້ອງມີການເຄັດເລືອກບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊັ່ນ ສາຍການບິນ, ບໍລິສັດ ໂທລະຄົມ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ເປັນໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດສີ່ແຫ່ງເປັນຕົ້ນ ໂດຍທີ່ການເຮັດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສະເພາະແຕ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບບໍລິສັດທີ່ຈະໄປຈົດທະບຽນອີກດ້ວຍ. 

ທ່ານ ສົມພົບໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ນິຕິກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແຕ່ຖ້າ ຢາກຈະປັບປຸງເປັນກໍລະນີພິເສດ ຕະຫຼາດຮຸ້ນອາດຈະຫາລືກັນ ເຖິງການປັບຫຼຸດພາສີ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເອສເອັມອີ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສັດເຈນຈາກການເຂົ້າຕະຫຼາດທຶນ. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງທີ່ບັນດາບໍລິສັດກັງວົນໃນການກຽມຕົວເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນກໍຄື ເລື່ອງບັນຊີ ຫຼື ພາສີ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດບັນຊີທີ່ມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ຢາກເຮັດ ເພາະ ຢ້ານຖືກເກັບພາສີຄືນຫຼັງ ມີຄວາມກັງວົນວ່າເຂົ້າແລ້ວຕ້ອງເສຍພາສີສູງແຕ່ຕົວຈິງຈະບໍ່ມີການເກັບພາສີຄືນຫຼັງ. 

ທ່ານ ສົມພົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັງມີການປັບປຸງຢ່າງຖືກຕ້ອງມີການເສຍພາສີຖືກກວ່າ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປຄິດເອົາເອງວ່າຈະເສຍພາສີຫຼາຍຖ້າເຮັດຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງຍັງກ່າວວ່າ ການລະດົມເງິນທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຫຼື ຕະຫຼາດທຶນແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານ ເພາະເປັນການເສຍເງິນພຽງເທື່ອດຽວຄືໃນເວລາກຽມເຂົ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານ ແມ່ນຈະເສຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆສູງກວ່າຫຼາຍເທົ່າໃນຕະຫຼອດໄລຍະການກູ້ເງິນ. ຍົກຕົວຢ່າງບໍລິສັດໜຶ່ງເສຍເງິນເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນລວມທັງໝົດບໍ່ເກີນ 20 ລ້ານກີບ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ ແຕ່ຖ້າກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານ 400 ລ້ານກີບ ຈະຖືກຮັກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເສຍດອກເບ້ຍໃນຕະຫຼອດສາມປີເຖິງ 200 ກວ່າລ້ານກີບ. 
ການທີ່ຈະເປັນຜູ້ປະກອບການເອສເອັມອີທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໄວ ຕ້ອງຄິດເຖິງຕະຫຼາດທຶນ ເພາະມີຕົ້ນທຶນທາງການເງິນຕ່ຳ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກິດແມ່ນມີຫຼາຍ ເພາະຖ້າອາໃສແຕ່ຕະຫຼາດເງິນ ຫຼື ທະນາຄານ ຫາກມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທະນາຄານຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ເຊົາປ່ອຍສິນເສື່ອກໍຈະມີບັນຫາ ແຕ່ຖ້າເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນເຖິງແມ່ນທະນາຄານບໍ່ປ່ອຍເງິນໃຫ້ ກໍສາມາດອອກທະນາບັດ ຫຼື ອອກຮຸ້ນກູ້ເພື່ອລະດົມທຶນໄດ້ເລີຍ. 


ບົດໂດຍ: ແສງທອງ ພະສະຫວັດ / ຂປລ 

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.