Header Ads

ທະນາຄານ ANZ Laos ຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນລາວພາຍໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2018
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກທາງທະນາຄານ ANZ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍຫນັງສືແຈ້ງການຈາກທາງທະນາຄານກ່ຽວກັບການຢຸດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ.

ການແຈ້ງການນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການແຈ້ງການໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ຂອງການຂາຍທຸລະກິດການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນຂອງ ANZ ໃນ 5 ປະເທດອາຊຽນ ໃຫ້ກັບທະນາຄານພັດທະນາສິງກະໂປ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນການຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ.ສະນັ້ນ, ທາງ ANZ ຈື່ງຂໍແຈ້ງການໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີຝາກປະຢັດ, ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ, ບັນຊີແອັດເວີກ ແລະ ຕູ້ນິລະໄພກັບທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ທີ່ນັບຖື ນັດໝາຍນໍາທາງທະນາຄານເອເອັນແຊັດເພື່ອປິດບັນຊີດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່:

+856 30 7738434, +856 30 7738435, +856 30 7738436,

+856 30 7738437, +856 30 7738438 ຫຼື Clientservices.laos@anz.comກ່ອນວັນທີ 23 ມີນາ 2018. ການຢຸດເຊົາການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນລາວຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານ.


ຖ້າຫາກທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບແຈ້ງການນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊຂອງເຮົາໄດ້ www.anz.com/laosretaillao.______

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເລື່ອງແຈ້ງການ


ຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານ ANZ Laos
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________No comments

Powered by Blogger.