Header Ads

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກວ້າງຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ປະຈຳປີ 2017
ໃນ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018, ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການ ຄຊກມດ ກໍຄືບັນດາທ່ານປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄກມດ) ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 173 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2018.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ປະຈຳປີ 2017 ພ້ອມກັບແຜນການປີ 2018; ການສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ; ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ; ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງບັນດາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກຂອງຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ; ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງຈະໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນາມທີ່ເປັນພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນຮັບຮອງເອົາການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ ປີ 2018 ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ຫັນເຂົ້າເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັບໃຫ້ມີການສະຫຼຸບລາຍງານ ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ລວມທັງບັນດາອານຸສັນຍາ, ສັນຍາ, ຖະແຫຼງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງ ຄຊກມດ ໃຫ້ມີການໂຄສະນາຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ພ້ອມທັງເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໃຫ້ສາມາດມີຂໍ້ມູນສະໜອງໃຫ້ແກ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳແຕ່ລະໄລຍະພາຍໃຕ້ຂອບຂອງບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ; 
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

ຂ່າວ,ພາບ: ສນຍ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.