Header Ads

ອຸດົມໄຊ ກຳນົດ 5 ເປົ້າໝາຍວຽກງານຈຸດສຸມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນການ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018 ຢູ່ 5 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງເອກະສານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຢູ່ 5 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. ໃນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ 1 ຄື: ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕາມ 4 ພື້ນຖານເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດ.

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທຳອັນດີງາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
ເປົ້າໝາຍທີ 4: ສ້າງພື້ນຖານງົບປະມານຂອງເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເມືອງ ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ( 2014 - 2019 ) ທີ່ກໍານົດໄວ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ເປົ້າໝາຍທີ 5: ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສັງຄົມດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນທົ່ວສັງຄົມ. ບັນດາເປົ້າໝາຍທັງໝົດນັ້ນ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2018 ນີ້ ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ  (ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.