Header Ads

ລັດຖະບານ ກຳນົດ 4 ຍຸດທະສາດ ແກ້ໄຂການອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ວ່າ : ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລັດຖະບານໄດ້ເລັ່ງປະຕິບັດ 4 ຍຸດທະສາດ ໃນການແກ້ໄຂອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ຄື: ເງື່ອນໄຂການອວ່າຍໜີ້, ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັງລວມໜີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບຕອບຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກການ ອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານມີສະພາບຄ່ອງ ແລະ ທັງເປັນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ດ້ວຍຮູບແບບການອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂໜີ້ສິນລະດັບຊາດ ປະກອບດ້ວຍກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບກັນຢ່າງເປັນລະບົບ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ ຄື:

1. ເງື່ອນໄຂການອວ່າຍໜີ້ ຄື: ເປັນໂຄງການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແລ້ວ, ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກສຳເລັດ 100%ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ນຳເອົາໂຄງການ ຫຼື ຫຼັກຊັບອື່ນໄປເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ເງິນກູ້ຢືມຈາກບັນດາທະນາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

2. ກົນໄກການອວ່າຍໜີ້ຕາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ຄື: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກວດກາສັນຍາເງິນກູ້ຢືມຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຢູ່ນຳບັນດາທະນາຄານ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ; ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳນົດເງື່ອນໄຂການ ອວ່າຍໜີ້, ສັງລວມໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາໂຄງການຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຄົ້ນຄວ້າຈັດສັນເປັນແຕ່ລະໂຄງການ, ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດ, ຢັ້ງຢືນແຜນການຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງການເງິນເພື່ອຊຳລະສະສາງ; ກະຊວງການເງິນ ປະຕິບັດການຊຳລະຕາມການຈັດສັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກຳນົດລະບຽບການໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ, ກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ແລະ ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານປົດໜີ້ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ.

3. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອີງຕາມການສັງລວມໜີ້ສິນທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 3.250 ຕື້ກີບ. ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຂໍຊຳລະລວມທັງໝົດ 3.169,48 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,54% ຂອງແຜນການ. ໃນນີ້, ໄດ້ມອບ – ຮັບພັນທະບັດສຳເລັດແລ້ວ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 2.817,25 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 86,7% ຂອງແຜນການ, ຍັງບໍ່ສາມາດອອກພັນທະບັດ ຍ້ອນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ( ທະນາຄານ ລາວ – ຫວຽດ, ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ) ຍັງບໍ່ຍິນຍອມຮັບພັນທະບັດ ຈຳນວນ 352,23 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 10,83% ຂອງແຜນການ; ສ່ວນບັນດາບໍລິສັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະກອບເອກະສານຂໍຊຳລະ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 79,85 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 2,45% ຂອງແຜນການ ສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ສຳລັບບັນດາໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຂໍສະເໜີອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແມ່ນຕິດພັນກັບຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໂຄງການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບເອກະສານເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ບໍ່ທັນກຳນົດເວລາ.

4. ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າ ໂດຍລວມແລ້ວການແກ້ໄຂໜີ້ສິນດ້ວຍຮູບການອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ເປັນພຽງມາດຕະການແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ ເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງໃນທິດທາງຕໍ່ໜ້າກະຊວງການເງິນ ສະເໜີໃຫ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮັດກຸມແຕ່ຫົວທີ ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ຄື:

1. ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າການຈັດສັນຂອບແຜນງົບປະມານລົງທຶນປະຈຳ 5 ປີ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານຂອບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳ 5 ປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ;
2. ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອີງຕາມຂອບແຜນງົບປະມານລົງທຶນ ປະຈຳ 5 ປີ ຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
3. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິຜົນໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີໜີ້ເສຍ.
1. ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົ້າ ການຈັດສັນຂອບແຜນງົບປະມານລົງທຶນປະຈຳ 5 ປີ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານຂອບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳ 5 ປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.