Header Ads

ຕໍານານທ້າວບາຈຽງ ແລະ ນາງມະໂລງຕໍານານຄວາມຮັກຂອງ ທ້າວ ບາຈຽງ ແລະ ນາງມະໂລງ  ນິທານພື້ນບ້ານຂອງລາວ ເຊິ່ງຖືກຖ່າຍທອດເປັນເລື່ອງລາວຜ່ານໂຕກະຕຸ່ນ ສະທ້ອນຄວາມຮັກອັນໜ້າເສົ້າຂອງທັງສອງ ແລະ ສ່ອງແສງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ
 ແລະ ສະຖານະທາງສັງຄົມ. ທີ່ມາ: Culture Promotion Channel  | tonamcha.com
___________

No comments

Powered by Blogger.