Header Ads

ການເກັບກູ້ພືດລະດູແລ້ງປີ 2018 ຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວສຳເລັດແລ້ວ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເນື້ອທີ່ 1.000 ກ່ວາເຮັກຕາ,ສ່ວນນາແຊງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ
ຕາມການລາຍງານຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ,ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີງໃສ່ສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການສະໜອງນໍ້າຂອງລະບົບຊົນລະປະທານ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເນື້ອທີ່ຜະລິດລະດູແລ້ງທັງໝົດ 1.075 ເຮັກຕາ,ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງທັງໝົດ 75 ເຮັກຕາ,ນາກະເສດສຸມ 20 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ 1.000 ເຮັກຕາ. ມາຮອດປັດຈຸບັນການເກັບກູ້ພືດລະດູແລ້ງຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວ ສຳເລັດແລ້ວ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ.


ການຜະລິດນາແຊງ ເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 75 ເຮັກຕາ,ປະຕິບັດໄດ້ 2,62 ເຮັກຕາ,ເທົ່າກັບ 3,49 ສ່ວນຮ້ອຍ,ແລະເກັບກູ້ສຳເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ,ຜະລິດຕະພາບ 4 ໂຕນກ່ວາ ຕໍ່ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 10 ໂຕນກ່ວາ,ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ຫຼຸດລົງ 4,79 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 17 ໂຕນກ່ວາ.ໃນນີ້ ນາທົ່ວໄປ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 55 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ 2,30 ເຮັກຕາ ແລະນາກະເສດສຸມ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 20 ເຮັກຕາ,ປະຕິບັດໄດ້ 0,32 ເຮັກຕາ.ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນາແຊງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຍ້ອນການກຳນົດຫຼືຈັດສັນເຂດການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເຊັ່ນ: ບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະຊາວກະສິກອນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຫັນໄປປະກອບອາຊີບອື່ນທີ່ມີລາຍຮັບສູງກ່ວາການປູກເຂົ້ານາແຊງ.ສ່ວນການປູກພືດຕ່າງໆ ເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດທົ່ວເມືອງ 1.000 ເຮັກຕາ,ປະຕິບັດໄດ້ 1.100 ກ່ວາເຮັກຕາ,ເທົ່າກັບ 111,87 ສ່ວນຮ້ອຍ,ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ສຳເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ,ຜະລິດຕະພາບສະເລ່ຍ 4 ໂຕນກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ ບັນລຸໄດ້ 4.500 ກ່ວາໂຕນ.ໃນນີ້ ພືດທີ່ຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວປູກຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ຖົ່ວແດງ ມີເນື້ອທີ່ 460 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 500 ກ່ວາໂຕນ,ຖັດມາແມ່ນຜັກກິນໃບຕ່າງໆ ມີເນື້ອທີ່ 160 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 800 ກ່ວາໂຕນ,ໝາກເຂືອ ມີເນື້ອທີ່ 90 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 700 ກ່ວາໂຕນ,ຖົ່ວດິນ ມີເນື້ອທີ່ 60 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 100 ກ່ວາໂຕນ,ໝາກເຜັດ 50 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 60 ກ່ວາໂຕນ ແລະຜັກທຽມ 50 ກ່ວາເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 200 ກ່ວາໂຕນ.ປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ,ເລີ່ມລົງສູ່ການຜະລິດລະດູນາປີ ແລະ ປູກພືດລະດູຝົນແລ້ວ.


ຂ່າວ- ພາບ: ບຸນລື່ນ ໄຊຍະພອນ (ວສລ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.