Header Ads

ແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນເຝົ້າລະວັງໄພຢ່າງໃກ້ຊິດ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າອູມີປະລິມານເພີ່ມຂື້ນ

ສະພາບ ນໍ້າອູ ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018 ມີປະລິມານເພີ່ມຂື້ນສືບເນື່ອງມາຈາກມີຝົນຕົກ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມນໍ້າຄວນຍົກຍ້າຍເອົາເຄື່ອງ ແລະ ເກັບກຽມມັດສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງບໍ່ຄາດຄິດອາດເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນຄວນເຝົ້າລະວັງ ລະດັບນໍ້າອູ ແລະ ຕິດຕາມການແຈ້ງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃຫ້ຊິດໄລຍະນີ້ ໂດຍສະເພາະແຈ້ງການຈາກອຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເລື່ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື ແຈ້ງການອື່ນໆຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄລີບອັບເດດ ສະພາບປະລິມານນໍ້າຂອງ ໂຄງການເຂຶ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 7© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______
No comments

Powered by Blogger.