Header Ads

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 6.000.000.000 ກວ່າກີບ
ປີ 2018 ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 12.153.000.000 ກວ່າກີບ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 6.060.000.000 ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 99,73 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 49,87 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຜນການປີ, ເທົ່າກັບ 108,40 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. 


ຮັບຈາກສວຍສາອາກອນ 6.010.000.000 ກວ່າກີບ ໃນນີ້ ຮັບຈາກອາກອນປົກກະຕິ 4.065.000.000 ກວ່າກີບ, ພາສີທີ່ດິນ 1.158.000.000 ກວ່າກີບ, ຮັບຈາກຄ່າບໍລິການ 321.000.000 ກວ່າລ້ານກີບ, ຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ 35.000.000 ກີບ ແລະ ຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ 50.000.000 ກວ່າກີບ. ລາຍຮັບວິຊາການອ້ອມຂ້າງເມືອງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 500.000.000 ກວ່າກີບ ແລະ ເກັບລາຍຮັບການເງິນບ້ານເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 1.900.000.000 ກວ່າກີບ.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 5.300.000.000 ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 87,98 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 43,99 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 110,50 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ໃນນີ້ ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັງງານ 3.000.000.000 ກວ່າກີບ, ເງິນນະໂຍບາຍ 718.000.000 ກວ່າລ້ານກີບ, ຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ 1.000.000.000 ກວ່າກີບ ແລະ ຈ່າຍເງິນດັດສົມ 300.000.000 ກ່ວ່າກີບ.


ຂໍ້ມູນ: ຖວທ ເມືອງແກ່ນທ້າວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.