Header Ads

ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ 59 ແຫ່ງ ມີ ອຢ ພຽງແຕ່ 2 ແຫ່ງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ( ອຢ ) ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສົມທົບກວດກາໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 59 ແຫ່ງ. ໃນນີ້, ມີໃບທະບຽນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ພຽງແຕ່ 2 ແຫ່ງ.

ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງໃນຈໍານວນ 59 ແຫ່ງ ມີກໍາມະກອນທັງໝົດ 461 ຄົນ ຍິງ 10 ຄົນ, ມີໃບທະບຽນຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ( ອຢ ) ພຽງແຕ່ 2 ແຫ່ງ ແລະ ບໍ່ມີໃບທະບຽນ ອຢ ສູງເຖິງ 57 ແຫ່ງ; ໄດ້ສັງປິດຖາວອນ 8 ແຫ່ງ ຍ້ອນການຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນທີ່ກຳມະກອນບໍ່ໄດ້ກວດສຸຂະພາບມີທັງໝົດ 17 ແຫ່ງ ມີຈຳນວນ 99 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກໂຮງງານຜະລິດນໍ້າກ້ອນທີ່ບໍ່ມີຄຸນນພາບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໂຮງງານບາງແຫ່ງກໍມີຄວາມເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນໍ້າກ້ອນຂາດມາດຕະຖານການຜະລິດ; ບາງໂຮງງານ ກໍວາງເຊືອກມັດ ແລະ ຖົງໃສ່ນ້ຳກ້ອນ ໄວ້ກັບພື້ນມີ 3 ແຫ່ງ, ຫ້ອງບັນຈຸເປັນຫ້ອງໂລ່ງ ແລະ ພື້ນຫ້ອງບັນຈຸບໍ່ປູກາໂລເປື້ອນເປີມີ 4 ແຫ່ງ; ໂຮງງານໃບດຳເນີນກິດຈະການໜົດອາຍຸ 1 ແຫ່ງ; ບໍ່ມີຜ້າຢາງໃສ່ປະຕູທາງເຂົ້າຫ້ອງບັນຈຸ 2 ແຫ່ງ.ນອກນີ້ ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນທີ່ຂາດການອານາໄມມີ 8 ແຫ່ງ; ໂຮງງານສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມບໍລິເວນໂຮງງານເປື້ອນເປິ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເສຍມີນໍ້າຂັງ 1 ແຫ່ງ ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ເວລາທຳການຜະລິດກຳມະກອນບໍ່ໃສ່ຊຸດກັນເປື້ອນ 11 ແຫ່ງ; ທັງໝົດນີ້ແມ່ນໂຮງງານທີ່ຜະລິດນໍ້າກ້ອນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໂຮງງານນໍ້າກ້ອນທີ່ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນ ອຢ.


No comments

Powered by Blogger.