Header Ads

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຈ້ງການເຖິງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຈ້ງການເຖິງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແຕ່ລະແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ,​ມາດຕາ 31 ແລະ ມາດຕາ 35 ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ ເຊິ່ງແຈ້ງການລະບຸ 5 ຂໍ້ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.