Header Ads

ກະຊວງການເງິນແຈ້ງການ ເຈົ້າຂອງລົດເຖື່ອນຈົ່ງຮີບຮ້ອນເສຍພາສີອາກອນດ່ວນ
ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະແກ້ໄຂ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ກ່ຽວກັບພາຫະນະລັກລອບນຳເຂົ້າໜີພາສີໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະທັນກຳນົດເວລາ, ລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການ ແນະນຳກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄະດີລົດລັກລອບນຳເຂົ້າໜີພາສີ.


ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນອອກເມື່ອ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018 ສະບັບເລກທີ 1984/ກງ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ແກ້ ໄຂພາຫະນະທີ່ລັກລອບນຳເຂົ້າໜີພາ ສີຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດ ໝາຍ ແລະລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງ ກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 2269/ກງ ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017 ຂໍ້ທີ 2.

ການແກ້ໄຂ ແລະດຳເນີນຄະດີພາ ຫະນະລັກລອບນຳເຂົ້າໜີພາສີ ຊຶ່ງຜູ້ ຄອບຄອງພາຫະນະລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ (ແຮງມ້າບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ) ທີ່ລັກລອບ ນຳເຂົ້າໜີພາສີຕ້ອງໄດ້ມາແຈ້ງ ເສຍພາສີ-ອາກອນຕາມລະບຽບການ ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລົດດັ່ງກ່າວ, ການດຳເນີນແກ້ໄຂສະສາງຄະດີແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 89 ຂອງ ກົດໝາຍພາສີ (ເສຍພາສີ-ອາກອນ ແລະປັບໃໝ 30% ຂອງມູນຄ່າພາຫະນະ).

ສ່ວນຜູ້ຄອບຄອງພາຫະນະລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ (ແຮງມ້າບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ) ທີ່ມີເຈດຕະນາຫຼົບຫຼີກພາສີ, ຖ້າຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຈັບກຸມ ຫຼື ອົງການລັດກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັບກຸມ ແລະມອບໃຫ້ຂະແໜງພາສີ ເປັນຜູ້ສະສາງຄະດີຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ແລະປັບໃໝຕາມກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີມາດຕາ 90 (ເສຍພາສີ-ອາກອນ ແລະປັບໃໝ 70% ຂອງມູນຄ່າພາຫະນະ) ໃນກໍລະນີຜູ້ຄອບຄອງດັ່ງກ່າວຫາກບໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ດຳເນີນການຮິບເປັນຂອງລັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໂດຍມອບໃຫ້ກົມພາສີຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ-ອາກອນ ແລະພັນທະອື່ນ ໃນການຊຳລະສະສາງຄະດີຂອງພາຫະນະລັກລອບນຳເຂົ້າໜີພາສີ ໂດຍໃຫ້ສ້າງເປັນບັນຊີ ຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດຂອງພາຫະນະແຕ່ລະປະເພດ, ຍີ່ຫໍ້, ລຸ້ນ, ປີຜະລິດ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ, ກອງກວດກາພາສີປະຈຳແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທັງນີ້ ມອບໃຫ້ກົມພາສີ, ພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາແຂວງ ແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມ ຄາດໝາຍ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ທຸກພາກ ສ່ວນໃນສັງຄົມເຊື່ອມຊຶມ ແລະເຂົ້າໃຈເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.


ພາບ-ຂ່າວ: ເສຖະກິດ-ສັງຄົມ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.