Header Ads

ເພ້ຍຈັກຈັ່ນທຳລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເສຍຫາຍ 2,027 ກວ່າເຮັກຕາຕາມການລາຍງານຂອງຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ -20ສິງຫາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເກີດມີສັດຕູພືດ ( ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ) ລະບາດໃນນາເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນ3ເມືອງຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄື: ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງເງິນ ແລະ ເມືອງຫົງສາ, ເຊິ່ງລວມມີເນື້ອທີ່ທຳລາຍທັງໝົດ 2.045,26 ເຮັກຕາ, ມີ 40 ບ້ານ ແລະ 1.919 ຄອບຄົວ, ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ 183,03 ເຮັກຕາ, ມີ 16 ບ້ານ ແລະ 163 ຄອບຄົວ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າເສຍທັງໝົດ 2,635 ລ້ານກວ່າກີບ.ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້: ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 24 ກໍລະກົດ - 20 ສິງຫາ 2018 ໄດ້ເກີດມີ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ລະບາດໃນນາເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນເປັນບໍລິເວນກ້ວາງ ມີ 27 ບ້ານ, ຈຳນວນ 1.220 ຄອບຄົວ ; ເນື້ອທີ່ນາທີ່ມີການທຳລາຍຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນ 1,280 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນມີການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເຖິງຂັ້ນເຂົ້າຕາຍ ເສຍຫາຍໃນລະດັບ 100% ມີ 8 ບ້ານ, ຈຳນວນ 2,49 ເຮັກຕາ, ເມືອງ ເງິນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 6 ສິງຫາ 2018 ຮອດປະຈູບັນ ໄດ້ມີເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ທຳລາຍເຂົ້ານາຂອງປະຊາຊົນ ມີ 8 ບ້ານ, ຈຳນວນ 633 ຄອບຄົວ; ເນື້ອທີ່ນາທີ່ມີການທຳລາຍຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນ 500,93 ເຮັກຕາ ; ໃນນີ້ມີການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ເຂົ້າຕາຍ) ເສຍຫາຍໃນລະດັບ 100% ມີ 8 ບ້ານ, ຈຳນວນ 180,54 ເຮັກຕາ, ເມືອງ ຫົງສາ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018 ຮອດປະຈູບັນ ໄດ້ມີເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ທຳລາຍເຂົ້ານາຂອງປະຊາຊົນ ມີ 5 ບ້ານ, ລວມມີ 66 ຄອບຄົວ; ເນື້ອທີ່ນາທີ່ມີການທຳລາຍຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນ 264,29 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຫາຍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.ແມງໄມ້ສັດຕູພືດທີ່ທຳລາຍເຂົ້ານາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ເປັນແມງໄມ້ປາກດູດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະໃນການທຳລາຍຄື ໂຕອ່ອນ ແລະ ໂຕແກ່ດູດກິນນໍ້າລ້ຽງຕາມລຳຕົ້ນເຂົ້າ, ແລະ ໃບເຂົ້າ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ລັກສະນະອາການທີ່ສະແດງອອກຄື: ສີເຫຼືອງສົ້ມ, ສີນໍ້າຕານໄໝ້, ຖ້າມີການທຳລາຍຮຸນແຮງຕົ້ນເຂົ້າຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນມີວົງຈອນຊີວິດ 3 ໄລຍະຄື: ຕົວເຕັມໄວຈະປະສົມພັນກັນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງແລ້ວວາງໄຂ່, ອາຍຸໄຂ່ມີ 8 -10 ວັນ ແລ້ວແຕກອອກມາເປັນຕົວອ່ອນ, ຕົວອ່ອນຈະພັດທະນາມາເປັນຕົວເຕັມໄວ. 

ວົງຈອນຊີວິດທີ່ສົມບູນມີອາຍຸ 20-25 ວັນໂດຍສະເລ່ຍ. ໂຕແມ່ໜຶ່ງໂຕສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ເຖິງ 300-500 ໜ່ວຍອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເພ້ຍຊະນິດນີ້ 35 ອົງສາ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໃນລະດັບ 80 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະພາບອາກາດໃນປັດຈຸບັນຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈະພາຍຸ ມີຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດຊະນິດນີ້, ສໍາລັບການຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາຈັດເພ້ຍຈັກຈັ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 3,970 ຊອງ, ເຄື່ອງສີດຢາຈຳນວນ 12 ເຄື່ອງ ເຂົ້າໃນການກຳຈັດເພ້ຍຈັກຈັ່ນ, ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ຢາ, ແນະນຳເຕັກນິກການສີດຢາໃຫ້ພະນັກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແຕ່ສານເຄມີທີ່ນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກເພ້ຍຈັກຈັ່ນລະບາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ປະຊາຊົນຈິ່ງໄດ້ຊື້ຢາມາສີດຫຼາຍຊະນິດ, ການນຳໃຊ້ສານເຄມີຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກຂອງວິຊາການ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການໃຊ້, ປະລິມານການໃຊ້, ເວລາໃນການສີດຢາ, ເຕັກນິກການສີດ, ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການອອກລິດຂອງຢາ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ນຳມາໃຊ້, ການໃຊ້ຢາ 2 ຊະນິດໃນເນື້ອທີ່ດຽວກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ດື້ຢາ.


ດ້ວຍຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີໃນປີນີ້ນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ສິງຫາ ປີນີ້ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງ, ໄດ້ລົງກວດກາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງໃນເນື້ອທີ່-ທີ່ເພ້ຍຈັກຈັ່ນທໍາລາຍເຂົ້ານາຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ, ການລົງແຕ່ລະເມືອງນັ້ນ ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດທໍາລາຍນາເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນຈາກ ທ່ານເຈົ້າເມືອງທັງ 3 ເມືອງ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຕໍ່ປະຊາຊົນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນໃນການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ເພ້ຍຈັກຈັ່ນແພ່ລາມໄປສູ່ເຂດອື່ນ, ສືບຕໍ່ບົວລະບັດເຂົ້ານາສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ດີ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາປະຊາຊົນໃຫ້ປູກພືດລະດູຝົນເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍ, ຊີ້ນໍາປະຊາຊົນປູກແຂມແທນການປູກເຂົ້າໄຮ່, ໂດຍໃຫ້ມີການສົມທຽບ ລະຫວ່າງ ການປູກເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ການປູກແຂມ, ຖ້າແຂມໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າແມ່ນໃຫ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກເປັນສິນຄ້າ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຕິດພັນກັບການປູກຫຍ້າໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ເພື່ອເປັນການທົດແທນກັບຜົນເສຍຫາຍຂອງເຂົ້ານາປີນັ້ນ ແມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າຕື່ມອີກ, ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທີມງານຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກໍ່ໄດ້ລົງເບິ່ງທົ່ງນາທີ່ຖືກເພ້ຍຈັກຈັ່ນທໍາລາຍຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຕື່ມອີກ.


ພາບ-ຂ່າວ: ອຸ່ນເຮືອນໂພທິລັກ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.