Header Ads

ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດມູນຄ່າ 241 ຕື້ກວ່າກີບອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຂປລ  ວ່າ: ແຂວງຫົວພັນ ກໍເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜວງຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ມີນໍ້າໄຫລນອງໜັກໜ່ວງ ແລະ ດິນເຈື່ອນຫລາຍບ່ອນເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປ່ເພຈຳນວນຫລາຍ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ, ສັດລ້ຽງຕາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນທົ່ວແຂວງມີບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 310 ບ້ານ, ກະທົບໜັກມີ 12 ບ້ານ, ເຮືອນປະຊາຊົນນໍ້ານອງໄຫລຊຸ 89 ຫລັງ, ດິນເຈື່ອນທັບຖົມເປ່ເພ 12 ຫລັງ, ມີຄົນເສຍຊີວິດ 7 ຄົນຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 241 ຕື້ກວ່າກີບ.ໃນນີ້ເສຍຫາຍຈາກຂົງເຂດກະສິກຳ ຈຳນວນ 119 ຕື້ກວ່າກີບ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາ ຊົນຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 2.503 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍໜັກ 1.781 ເຮັກຕາ, ຊົນລະປະທານເປ່ເພ 83 ໂຄງການ, ຝາຍໄມ້ເປ່ເພ 23 ແຫ່ງ, ກົງພັດນໍ້າເປ່ເພ 18 ແຫ່ງ, ຄອງເໝື່ອງເປ່ເພ 16.981 ແມັດ, ໜອງປາເສຍຫາຍ 399 ໜອງ, ງົວ-ຄວາຍຕາຍ 16 ໂຕ, ໝູຕາຍ 25 ໂຕ, ແບ້ 11 ໂຕ ແລະ ສັດປີກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ; ຂົງເຂດໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເສຍຫາຍ 101,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 77 ເສັ້ນ; ຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ເສຍຫາຍ 7,5 ຕື້ກວ່າກີບ


ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ມູນຄ່າ 2,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ລະບົບນໍ້າລິນທີ່ຖືກກະທົບ 92 ບ້ານ; ຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເສຍຫາຍ 6,7 ຕື້ກວ່າກີບ ໂຮງຮຽນເປ່ເພ 24 ຫລັງ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງເປ່ເພ 2 ຫລັງ, ຂົງເຂດໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານມູນຄ່າເສຍຫາຍ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ; ຂົງເຂດແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂໍ້ມູນສັງລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນ 4 ເມືອງ ໃນຈຳນວນ 1.160 ຄົວເຮືອນ, ມີ 5.361 ຄົນຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫລືອຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານເປັນມູນຄ່າ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ອື່ນໆ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____

No comments

Powered by Blogger.