Header Ads

ADB ຄາດວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບປານກາງ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄາດວ່າຈະຢູ່ລະດັບກາງ ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ ຈະຊ່ວຍທົດແທນບາງສ່ວນຂອງຜົນກະທົບທາງລົບເຫຼົ່ານີ້.ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີອັນສຳຄັນຂອງ ADB ທີ່ມີຊື່ວ່າການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ 2018 ADB ຄາດວ່າຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງລາວຈະບັນລຸໄດ້ 6,6% ໃນປີ2018 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 6,9% ໃນປີ 2019 ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຈາກການຄາດຄະເນໃນເດືອນ ເມສາ 2018 ຢູ່ໃນລະດັບ 6,8% ແລະ 7,0% ໃນປີ 2019.

ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ, ຜູ້ຕາງໜ້າເອດີບີ ປະຈຳລາວ ກ່າວວ່າ “ເຖິງວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ທໍາລາຍຜົນລະປູກ ແລະ ຂັດຂວາງການບໍລິການການຂົນສົ່ງໃນລາວ ແຕ່ການເຕີບໂຕຂອງການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຂົ້າມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະຊ່ວຍຮັກສາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດ້”.


ຂະແໜງກະສິກໍາ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ທີ່ 2% ສໍາລັບປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ແລະ ການຜະລິດຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ 2%. ສ່ວນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງນໍ້າ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາຊາຍແດນຂອງ ສປ ຈີນ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່.ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າເງິນກີບລາວທີ່ໄວຂຶ້ນ ໂດຍທຽບໃສ່ກັບຄ່າເງິນໂດລາສະຫະລັດໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສົມທຽບອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການເລີ່ມຈາກເດືອນມັງກອນ 2018 ຫາເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ເພາະຄັງສໍາຮອງທີ່ບໍ່ສູງ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ ມາຮອດປັດຈຸບັນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5% ຈາກການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ ມາຢູ່ທີ່ 2,5% ໃນປີ 2018 ແລະ 3,1% ໃນປີ 2019 ແລະ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີເດີມຈະ ຢູ່ປະມານ 13,8% ໃນປີ 2018 ແລະ 13,0% ໃນປີ 2019, ຊຶ່ງຕໍ່າກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນ ເມສາ ທີ່ອັດຕາ 14,9% ແລະ 13,7% ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປຸງການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດທີ່ດີຂຶ້ນ ແຕ່ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນເດືອນ ທັນວາ 2018 ນີ້, ຊຶ່ງສາມາດພຽງພໍຕໍ່ການຊໍາລະການນໍາເຂົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 1,5 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກການຂາດດຸນທາງດ້ານການຄ້າຫຼາຍເປັນປັດໄຈກົດໜ່ວງໃຫ້ແກ່ດຸນການຊໍາລະ. ບັນດາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນໃນໄລຍະສັ້ນ ລວມທັງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການຊໍາລະຕໍ່ພາຍນອກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກີດມີໄພພິບັດອີກ.


ADB ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ເປັນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບວິກິດ, ມີການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມສືບຕໍ່ພະຍາຍາມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ADB ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ມີ 48 ປະເທດທີ່ມາຈາກພາກື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ມາໃນປີ 2017 ການປະຕິບັດງານຂອງ ADB ບັນລຸໄດ້ມູນຄ່າທັງໝົດ 32,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ, ລວມທັງການສະໜອງທຶນຮ່ວມສົມທົບຈາກພາກສ່ວນອື່ນ ມູນຄ່າ 11,9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.


ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.