Header Ads

ມາຮູ້ຈັກ ຊົນເຜົ່າຕອງເຫລືອງເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ແມ່ນມີອີກຊື່ໜື່ງເອີ້ນເປັນທາງການວ່າ ເຜົ່າກຣີ  ໂດຍມີດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າໂດຍໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ເມື່ອໃດທີ່ຕອງເຫລືອງ ຫລື ແຫ້ງຕາຍກໍ່ຈະພາກັນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່  ເປັນຊົນເຜົ່ນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນ.  ອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ກິນເຜືອກ, ມັນ ແລະ ເປືອກໄມ້ແຊ່ນໍເາແລ້ວປົນນໍ້າເຜິ້ງ, ມີພາສາເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຊົນເຜົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຊວງບໍລິຄຳໄຊ


ປັກຈຸບັດ,​ ໝູ່ບ້ານເຜົ່າຕອງເຫລືອງແມ່ນຖືກຈັດສັນໃຫ້ຢູ່ທີ່ບ້ານ ນາກະດົກ ແລະບ້ານ ນາທອນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍມີຈຳນວນສະມາຊິດປະມານ 200 ກວ່າຄົນ. © ໂຕະນໍ້າຊາ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.